Học Phân tích Dữ liệu với Thầy Nhân

Click to Start

Học Phân tích Dữ liệu với Python

Click to Start

Học Phân tích Dữ liệu với SQL

Click to Start

Học Xác suất Thống kê với Python

Click to Start

Học Machine Learning với Python

Click to Start

Học Quản lý Dữ liệu với Django

Click to Start

Học Mô phỏng Dữ liệu với Silico

Click to Start

Học Crawl Dữ liệu với Selenium

Click to Start

Học Trực quan hóa Dữ liệu với Tableau

Click to Start

Học Quản lý Nhập Dữ liệu với Figma

Click to Start

Học Quản lý Dữ liệu Vận hành với Google Sheet
Học Chính khóa DUE với Thầy Nhân

Click to Start

Học Phần Trực Quan Hóa Dữ Liệu

Click to Start

Học Phần Marketing Điện tử

Click to Start

Học Phần Thương mại Điện tử

Click to Start

Học Phần Bán lẻ Điện tử